โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
LOGO_OBEC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
nopic

บ้านทุ่งป่ากระถิน
#ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน   เริ่มก่อตั้งครั้งแรก ปี พ.ศ. 2485 โดยมี นายสวัสดิ์  ปานสมบัติ เป็นครูใหญ่ และมีครูน้อยอีก 2 คน  พื้นที่ก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรกเป็นป่ารก ซึ่งเป็นกระถินหนาม ชาวบ้านได้ถากถางและสร้างโรงเรียน โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 และชั้นประถมปีที่ 2   เนื่องจากการคมนาคมในสมัยก่อนไม่สะดวกจึงมีนักเรียนมาเรียนเพียง 15 คน และมาเรียนไม่สม่ำเสมอ และเมื่อโรงเรียนเปิดเรียนได้ 2 ปี ก็ประสบกับภัยธรรมชาติทั้งพายุและไฟไหม้ที่เกิดจากไฟป่าข้างเคียง   หลังจากที่โดนไฟไหม้  ครูและชาวบ้านจึงได้ย้ายไปสร้างโรงเรียนที่แห่งใหม่ซึ่งเรียกว่าบริเวณหัวสะพานสูง ( ปัจจุบันเป็นที่ของนายเหรียญและนางสายบัว )

                 ต่อมาปีพ.ศ.  2487   เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนจึงต้องยุบการเรียนการสอนไปเป็นเวลา   15  ปีภายหลังสงครามโลกมีการสร้างที่ทำการนิคมพิชัยขึ้นที่บ้านทุ่งป่ากระถิน คณะกรรมการจึงได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของที่ทำการนิคมสร้างเป็นบ้านพักเปิดทำการสอนขึ้นอีกครั้ง ในปีพ.ศ.  2502  โดยมี นายสงัด ดิษฐ์รอด เป็นครูสอน แต่เปิดได้เพียงปีเดียวก็ย้ายไปเรียนบนศาลาวัดแห่งใหม่ 

                 ต่อมาปีพ.ศ.  2508  ชาวบ้านก็ได้สร้างอาคารถาวรให้เปิดสอนเป็นทางการ โดยมีนายอำนาจ จำนง เป็นครูใหญ่

                 ปี พ.ศ.  2522  ได้รื้ออาคารเรียนและย้ายมาก่อสร้างเป็นโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินในปัจจุบัน โดยมี นายสามวัย  ทองแย้ม เป็นครูใหญ่และมีการบริหารงานโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมี นายวิน คำสวน  เป็นประธานกรรมการสถานศึกษา

                 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน มีพื้นที่ของโรงเรียน เนื้อที่ 17 ไร่ 2งาน 94.8 ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุ ใช้ทำการเกษตร ทำนาและเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักของนักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มี  7  ห้องเรียน    จำนวนนักเรียน  36 คน  ข้าราชการครู 3 คน  ครูอัตราจ้าง  4  คน  นักการภารโรง 1 คน    โดยมี  นางสาวกาญจนา  จันทร์ลอย   ดำรงตำแหน่ง   เป็นครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เน้นความรู้ คู่ธรรม สาระการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง สังคม การเมือง การปกครอง

 

ปรัชญาของโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน

ปญญ  ว  ธเนนเสยฺ

“ปัญญานั่นแหล่ะ ประเสริฐกว่าทรัพย์”

พันธกิจ

  1. ๑. จัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

    ๒. จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

    ๓. จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

    ๔. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

    ๕. ปลูกฝังประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ