โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 084-8225389

ทุ่งป่ากระถิน 7

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1

ผอ

นางสาวกาญจนา  จันทร์ลอย
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน เริ่มก่อตั้งครั้งแรก ปี พ.ศ. 2485 โดยมีนายสวัสดิ์ ปานสมบัติ เป็นครูใหญ่ และมีครูน้อยอีก 2 คน พื้นที่ก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรกเป็นป่ารก ซึ่งเป็นกระถินหนาม ชาวบ้านได้ถากถางและสร้างโรงเรียน โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 และชั้นประถมปีที่ 2  เนื่องจากการคมนาคมในสมัยก่อนไม่สะดวกจึงมีนักเรียนมาเรียนเพียง 15 คน และมาเรียนไม่สม่ำเสมอ และเมื่อโรงเรียนเปิดเรียนได้ 2 ปี ก็ประสบกับภัยธรรมชาติทั้งพายุและไฟไหม้ที่เกิดจากไฟป่าข้างเคียง หลังจากที่โดนไฟไหม้ ครูและชาวบ้านจึงได้ย้ายไปสร้างโรงเรียนที่แห่งใหม่ซึ่งเรียกว่าบริเวณหัวสะพานสูง ( ปัจจุบันเป็นที่ของนายเหรียญและนางสายบัว )

ต่อมาปี พ.ศ. 2487 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนจึงต้องยุบการเรียนการสอนไปเป็นเวลา 15 ปีภายหลังสงครามโลกมีการสร้างที่ทำการนิคมพิชัยขึ้นที่บ้านทุ่งป่ากระถิน คณะกรรมการจึงได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของที่ทำการนิคมสร้างเป็นบ้านพักเปิดทำการสอนขึ้นอีกครั้ง

ในปี พ.ศ. 2502 โดยมีนายสงัด ดิษฐ์รอด เป็นครูสอน แต่เปิดได้เพียงปีเดียวก็ย้ายไปเรียนบนศาลาวัดแห่งใหม่

ต่อมาปี พ.ศ. 2508 ชาวบ้านก็ได้สร้างอาคารถาวรให้เปิดสอนเป็นทางการ โดยมีนายอำนาจ จำนง เป็นครูใหญ่                  
ในปี พ.ศ. 2522 ได้รื้ออาคารเรียนและย้ายมาก่อสร้างเป็นโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินใน ปัจจุบันโดยมีนายสามวัย ทองแย้ม เป็นครูใหญ่และมีการบริหารงานโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีนายวิน คำสวน เป็นประธานกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน มีพื้นที่ของโรงเรียน เนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 94.8 ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุ ใช้ทำการเกษตร ทำนาและเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักของนักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี  7 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 36 คน ข้าราชการครู 3 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน นักการภารโรง 1 คนโดยมีนางสาวกาญจนา จันทร์ลอย ดำรงตำแหน่งเป็นครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เน้นความรู้ คู่ธรรม สาระการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง สังคม การเมือง การปกครอง ”

พันธกิจ

๑. จัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒. จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓. จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
๔. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
๕. ปลูกฝังประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ