โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

ข้อมูลบุคคลากร

 

นายจิณณวัตร จันแสงศรี ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวกาญจนา จันทร์ลอย ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นายมานัท ยังผ่อง ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวศรัญญา กลิ่นมาลา ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวมัสยา นวลใย ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นายวรุตม์ เพ็ชรสิน ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

บทความล่าสุด