โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 084-8225389

ข้อมูลบุคคลากร

 

  นายจิณณวัตร จันแสงศรี ครู กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางสาวกาญจนา จันทร์ลอย ครู กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
  ว่าที่ ร.ต.หญิงนริศสราญ บุญปาน ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
  นายมานัท ยังผ่อง ช่างปูนชั้น 2 กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางสาวจีราพร สอนบุญมา ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางสาวศรัญญา กลิ่นมาลา ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางสาวมัสยา นวลใย ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
  นายวรุตม์ เพ็ชรสิน ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

บทความล่าสุด